Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości


  

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  RUCHOMOŚCIII GKM 103/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 16-08-2022. o godz. 10:00 w lokalu:
58-350 Mieroszów, ul .Powstańców 24  
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika
i składających się z:


__________________________________________________________________________________________
Lp.    Nazwa ruchomości                                    Ilość            Suma oszacowania         Cena wywołania
__________________________________________________________________________________________
1)ZGRZEWARKA POTTER 5500,
   DELTA 106131
1 [szt.] 2400,00**) 1800.00zł
2)  WÓZEK WARSZTATOWY 8 SZUFLAD       PTS4397      3 [szt.] 3500,00**) 2625.00zł
3)  KLUCZ UDAROWY Z PIERŚCIENIEM       4933459695 1 [szt.] 2000,00**) 1500.00zł
4)  PODNOŚNIK 1 [szt.] 7000,00**) 5250.00zł
5)  WYWAŻARKA DO WULKANIZACJI 1 [szt.] 8000,00**) 6000.00zł
6)  MONTAŻOWNICA DO OPON
     
1 [szt.] 10500,00**) 7875.00zł
_________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Zgodnie z art. 867(1) § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa art. 867(1) k.p.c. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu art. 867(2) k.p.c. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca  jest  obowiązany  zapłacić  cenę  nabycia  natychmiast  po udzieleniu  mu  przybicia.  Gdy  jednak  cena  nabycia  przewyższa  pięćset  złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię,  uiszcza  się  w dniu  następnym  w godzinach  urzędowania  kancelarii komorniczej  lub  na  rachunek  bankowy  komornika  do  godziny  osiemnastej  dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.