Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomościII KM 3389/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00092913/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-04-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 206, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości- lokalu mieszkalnego nr 9 o pow. użytkowej 33,31m2 położonego na II piętrze budynku wielorodzinnego przy
ul. Niepodległości 66, 58-303 Wałbrzych, obręb nr 33 Podgórze. W skład lokalu wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, garderoba. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,50m2. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 35,81m2. Z lokalem związany jest udział w działce i częściach wspólnych budynku, wynoszący 487/10 000, który obejmuje także pomieszczenie toalety na parterze budynku co wynika z KW SW1W/00030859/4.
Nieruchomość lokalowa, stanowiąca własność dłużnika: Monika Karkowska
położona: 58-303 Wałbrzych, ul. Niepodległości 66/9, obręb nr 33 Podgórze,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW SW1W/00092913/3 [NKW: SW1W/00092913/3]
Suma oszacowania wynosi 49 053,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 789,75zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 905,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
II Km 1632/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00006736/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-05-2021r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 301, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej tj. działki ewidencyjnej nr 120 o pow. 0,0725 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjnej (parter, piętro i poddasze użytkowe), częściowo podpiwniczony (kotłownia), wykonanym w technologii tradycyjnej oraz budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym.
Należącej do dłużnika: Bożena Ślusarczyk
Położonej: 58-370 Boguszów Gorce, Kosynierów 21, działka ewidencyjna nr 120, obręb nr 5 Stary Lesieniec, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00006736/9 [NKW: SW1W/00006736/9]
Suma oszacowania wynosi 343 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
257 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
bs1 (137 kB) bs2 (129 kB) bs3 (152 kB) bs4 (152 kB) bs5 (152 kB) bs6 (152 kB) bs7 (152 kB) bs8 (152 kB)
 II Km 2589/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/000037984/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-05-2021r. o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości-lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności części wspólnych budynku nr 5 w wysokości 50/100 co wynika z KW SW1W/00037983/1. Lokal położony na parterze budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej, dwulokalowego, wybudowanego w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,95m2. Do lokalu przynależą WC -komunikacja na parterze, oraz trzy pomieszczenia piwniczne o łącznej powierzchni 39,77m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 81,72m2.
Nieruchomość lokalowa, stanowiąca własność dłużnika: Aneta Janusz
położona 58-301 Wałbrzych, ul. Solecka 5/1, obręb nr 26 Nowe Miasto, nr działki 388, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SW1W/00037984/8 [NKW: SW1W/00037984/8]
Suma oszacowania wynosi 84 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 63 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
 II Km 7/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00002361/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-06-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 a w sali nr 301 budynek C,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 45 o pow. 0,34 ha zabudowanej budynkami mieszkalno – gospodarczym i gospodarczym oraz działek gruntowych nr 44 o pow. 0,16 ha , nr 46/1 o pow.0,0148 ha, nr 46/2 o pow. 0,25 ha i 47 o pow. 0,46 ha. Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą zwarty obszar gruntu i znajdują się w strefie peryferyjnej wsi Struga.Budynki wybudowane przed rokiem 1945 znajdują się w złym stanie technicznym. W zasięgu działki zabudowanej sieć elektryczna i wodociągowa. Działki wchodzące w skład nieruchomości stanowią zwarty obszar o pow. 1,2248 ha funkcjonujący niegdyś jako gospodarstwo rolne. Dojazd do działek z ulicy Głównej, przez most na rzece Czyżynka, drogą gruntową. Działka znajduje się na skraju wsi i jest ostatnim gospodarstwem przy ul. Głównej w Strudze.Działki położone na skarpie, powyżej poziomu drogi. Działki są zaniedbane, porośnięte trawą, chwastami, zadrzewieniami /bez wartości użytkowej/ i zakrzewieniami. Budynek wybudowany na przełomie XIX i XX wieku w technologii tradycyjnej, jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W budynku rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego z dachówki; na skutek działalności rabunkowej dachówki pozostały jedynie nad częścią mieszkalną , nad częścią gospodarczą pozostała odkryta konstrukcja drewniana dachu. Część mieszkalna o pow. zabudowy ok. 110 m 2 znajduje się w stanie ruiny: brak stolarki, zarwany strop drewniany, ściany ceglane, uszkodzone schody, brak posadzek i tynków, brak instalacji. Część gospodarcza o pow. zabudowy ok. 160 m 2; stropy nad parterem ceglane, ściany ceglane, brak tynków, instalacji, posadzek. Aktualnie budynek nie nadaje się do użytkowania ; konstrukcja stropu i dachu grożą zawaleniem. Budynek kwalifikuje się do remontu gruntownego,po przeprowadzeniu analizy opłacalności remontu, lub do rozbiórki. Budynek gospodarczy jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Dach konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Brak instalacji. Budynek w złym stanie technicznym Pow. zabudowy: ok. 340 m 2. Budynek kwalifikuje się do remontu gruntownego po przeprowadzeniu analizy opłacalności remontu lub do rozbiórki. należącej do dłużnika: Krzysztof Leszczyński
położonej: 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 104, Struga,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00002361/1 [NKW: SW1W/00002361/1]
Suma oszacowania wynosi 67 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 740,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
 II Km 4333/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00029414/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-06-2021r. o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 a w sali nr 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w  budynku wielolokalowym w Boguszowie-Gorcach przy ulicy Krakowskiej 15 wraz z  udziałem wynoszącym 127/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 701/4 o powierzchni 0,0157 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych KW nr SW1W/00022255/1, które to prawo ujawnione jest w  księdze wieczystej KW nr SW1W/00029414/3 prowadzonej przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, wc i przedpokoju. Lokal został zdemolowany i zdewastowany, część sufitu w kuchni i przedpokoju uległo zniszczeniu i zawaleniu. Zdemontowano wszelkie instalacje, tj. gazową, elektryczną, wodną. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,01 m2 . Wysokość mieszkania wynosi 2,50 m. Lokal jest dwustronny ma w pełni funkcjonalny rozkład – do każdego pomieszczenia wchodzi się z bezpośrednio z przedpokoju. należącej do dłużnika: Marcin Flisiak
położonej: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Krakowska 15/4, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00029414/3
[NKW: SW1W/00029414/3]
Suma oszacowania wynosi 49 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.