Komornik Sadowy Monika Janus Walbrzych
Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości II Km 2751/18
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00042015/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2022r. o godz.11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz przynależnych trzech komórek i piwnicy o pow. 79,45m2 według księgi wieczystej. Z lokalem związany jest udział 1088/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej (KW SW1W/00033556/1), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w dziale I-O oznaczenie nieruchomości. Według aktu nabycia z dnia 02.06.1999 roku nieruchomości lokalowa składa się z:
Trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o pow. użytkowej 79,45m2 oraz pomieszczeń przynależnych:3 komórek i piwnicy o powierzchni użytkowej (5,16+10,90+1,40+10,22)=18,68m2.
W dziale I-O księgi wieczystej mylnie ujawniono, iż pole powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 79,45m2 zamiast (79,45+18,68)=98,13m2. W dziale tym nie ujawniono również faktu przebudowy lokalu, na skutek której lokal aktualnie składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 77,48m2.
Zmniejszenie powierzchni użytkowej, w stosunku do ujawnionej w akcie nabycia, nastąpiło na skutek przebudowy lokalu - wybudowania ścianek działowych i wyodrębnienia łazienki z WC oraz czwartego pokoju.
Nieruchomość stanowiąca własność dłużnika: Natalia Rafałowicz położona: 58-310 Szczawno-Zdrój, Kolejowa 5/4, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW SW1W/00042015/3.

Suma oszacowania wynosi 224 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 430,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II GKm 152/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00068058/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-12-2022r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 84,52m2, położonego na I piętrze. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, garderoby i przedpokoju. Do lokalu przynależą 2 piwnice o pow. 6,30m2, zatem łączne pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 90,82m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 1 016/ 10 000 w nieruchomości wspólnej (KW gruntowa SW1W/00011266/1), która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków - Wałbrzycha.
Właścicielem nieruchomości lokalowej jest dłużnik Michał Sobolewski. Nieruchomość zlokalizowana w budynku mieszkalno-użytkowym pod adresem - 58-300 Wałbrzych, ul. M.Konopnickiej 12/13-lokal nr 5 położony w bramie nr 12, obręb nr 27 Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00068058/4.
Suma oszacowania wynosi 243 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 1065/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00020025/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 213, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 229, położonej w gminie Czarny Bór, obręb 0003 Grzędy o powierzchni 2 895m2, zabudowanej wolnostojącym domem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym w niewielkiej części podpiwniczonym i budynkiem garażowo-gospodarczym. Budynek wybudowany przed rokiem 1945, gruntownie przebudowany w ostatnich latach. Na parterze budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, pokój letni, WC, przedsionek i hol, 2 korytarze, łazienka i WC oraz 3 pomieszczenia gospodarcze. Na poddaszu znajduje się pokój z aneksem kuchennym, 3 pokoje, 2 łazienki z WC, 2 WC, 2 garderoby, hol i przedpokój. Działka zagospodarowana w zieleń, ogrodzona, o regularnym wydłużonym kształcie. Na działce przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne do szamba.
Nieruchomość stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników Sebastiana Charzewskiego oraz Eweliny Świt-Charzewskiej, położona: powiat Wałbrzyski, gmina Czarny Bór, obręb 0003 Grzędy, ul. Grzędy 49, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00020025/6.
Suma oszacowania wynosi 686 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 457 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II GKm 56/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00028677/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-01-2023r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynku i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość. Działka gruntu nr 494 o powierzchni 0,5394 ha znajduje się na terenie zabudowy przemysłowo - magazynowej, w sąsiedztwie podobnych obiektów, zabudowana jest: budynkiem hali magazynowej o konstrukcji żelbetowej i parterowym budynkiem użytkowym. Hala o pow. zabudowy 1850,70m2 i pow. użytkowej 1788,20 m2, wg wypisu z rejestru budynków wybudowana w roku 1977. Budynek od wielu lat nieużytkowany, zdewastowany. Budynek użytkowy, parterowy, o pow. zabudowy 40m2 w stanie ruiny. Działka z dostępem do podstawowych mediów, bardzo zaniedbana, dojazd dogodny.
Istnieje niezgodność stanu prawnego ujawnionego w Dziale I-O księgi wieczystej ze stanem faktycznym. W dziale I-O ujawniony jest budynek magazynowy, rampa i stacja paliw. Faktycznie stacja paliw została zdemontowana, na działce oprócz budynku magazynowego z rampą - znajdują się ruiny budynku użytkowego. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wałbrzych, będąca w użytkowaniu wieczystym dłużników Jerzego Szmaj i Teresy Szmaj do których należy prawo własności posadowionych na działce budynków na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość zlokalizowana w Wałbrzychu, przy ul. Ludowej nr 60 B obręb: nr 19 Stary Zdrój, nr działki: 494, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00028677/7.
Suma oszacowania wynosi 125 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 3446/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00031465/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-01-2023r., o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego na 1 kondygnacji (parter) w budynku wielolokalowym. Lokal, o powierzchni użytkowej 41.93m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i wc. Znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym o trzech kondygnacjach naziemnych. Z lokalem związany jest udział 1 554/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Księga wieczysta nieruchomości gruntowej oznaczona - SW1W/00021461/1.
Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużnika Patryka Walewskiego, położona w województwie dolnośląskim, powiat wałbrzyski, obręb ewidencyjny 0002 -Szczawno-Zdrój (nr działki 517/1), 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Saperów 2/1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00031465/2.
Suma oszacowania wynosi 150 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
 II Km 5758/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW SW1W/00048825/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu
art. 9864 § 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 26-01-2023r., na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego na 1 piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 60,40m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 951/10000 w prawie własności działki gruntu (objętej KW SW1W/00029654/7) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Budynek znajduje się w wykazie zabytków prowadzonym przez Dolnośląski Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Istnienie niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w dziale I - O wg. stanu faktycznego WC i łazienka stanowią odrębne pomieszczenia, wg. księgi wieczystej łazienka z WC stanowią 1 pomieszczenie.
Na nieruchomości ciąży ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej dożywotniego i bezpłatnego mieszkania w jednym pokoju od wejścia z używalnością kuchni, łazienki i wc.
Lokalizacja nieruchomości: 58-350 Mieroszów, ul. Dworcowa 1/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00048825/6.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02.02.2023r., o godzinie 10:00.
Suma oszacowania wynosi 92 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
61 866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 280,00zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.