Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomościKMP 61/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00040637/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020 r o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego na 2 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.użytkowej 39,80m2. Z lokalem związany jest udział 1 665/ 10 000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu w nieruchomości objętej KW SW1W/00029099/8.
należącej do dłużnika: Patrycja Idziak
położonej: 58-370 Boguszów-Gorce, Reja 12/6,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00040637/5 [NKW: SW1W/00040637/5]
Suma oszacowania wynosi 52 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
KM 3337/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00050479/2 ,
KW SW1W/00050478/5,SW1W/0005046476/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu, 09 września 2020r. w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się o godzinie:

10:00 druga licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek gruntowych nr 29/29 o pow.10,3162ha oraz 29/28 o pow. 3,9184 ha obręb Czarny Bór tworzących zwarty obszar gruntu. Nieruchomość stanowi typową nieruchomość rolną przeznaczoną w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w części na cele rolne.Teren typowo rolniczy-trawiasty- o niskiej kulturze rolnej. Przez nieruchomość ze wschodu na zachód przebieg linia napowietrzna 220 kv oraz gazociag średniego ciśnienia. W granicach działek znajduje się rezerwa terenu pod drogę wojewódzką - strefa zakazu lokalizacji obiektów trwałych oraz występuje zieleń wewnętrzna. Działki położone są w granicach udokumentowanych złóż mineralnych. Występuje niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w dziale I-O oznaczenie nieruchomości - obszar całej nieruchomości 15,3915ha wg. wypisu z rejestru gruntów powierzchnia nieruchomości wynosi 14,2346ha. należącej do dłużnika: KUMAGO Sp. J. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych A. Gorgoń, Z. Mazur, W. Kulesza położonej: 58-379 Czarny Bór, ul.Główna 53 , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00046476/0 Suma oszacowania wynosi 2 002 440,00zł (cena +Vat) wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej obciążona umową dzierżawy , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 334 960,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 200 244,00zł.

10:30 druga licytacja nieruchomości składającej się z działki nr 29/14 o pow. 0,9488 ha o dość regularnym kształcie, działka uzbrojona w podstawowe media, nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami; biurowo-produkcyjnym i budynkiem hali, które połączone są komunikacyjnym łącznikiem.W budynku znajduje się 42 pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 741,88m2 o zróżnicowanej powierzchni, z których największe stanowi pomieszczenie nr 2 /hala/ o pow. 89,09 m2. Powierzchnia zabudowy wynosi: 883,60m2. Obiekt użytkowany uprzednio jako produkcyjny - przetwórstwa mięsa wraz z zapleczem socjalno-biurowym. należącej do dłużnika: KUMAGO Sp. J. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych A. Gorgoń, Z. Mazur, W. Kulesza położonej: 58-379 Czarny Bór, ul.Główna 53 , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00050478/5 Suma oszacowania wynosi 324 720,00zł (cena +Vat) wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej obciążona umową dzierżawy , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 216 480,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 472,00zł.

11:00 druga licytacja nieruchomości zabudowanej składająca się z działki nr 29/24 o pow.1,5463ha położona w Czarnym Borze, działka uzbrojona w podstawowe media. Nieruchomosć zabudowana jest dwoma parterowymi budynkami produkcyjnymi, wybudowane w technologii tradycyjnej jako parterowe, niepodpiwniczone, o prostej bryle architektonicznej. Budynek A użytkowany niegdyś jako ubojnia zwierząt z zapleczem sanitarno -socjalnym o powierzchni użytkowej 1019,69m2, budynek B użytkowany aktualnie jako magazyn słomy o powierzchni użytkowej 959,60m2.
należącej do dłużnika: KUMAGO Sp. J. Ubojnia Zwierząt Rzeźnych A. Gorgoń, Z. Mazur, W. Kulesza położonej: 58-379 Czarny Bór, ul.Główna 53 , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00050479/2
Suma oszacowania wynosi 1 157 430,00 zł (cena +Vat) wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej obciążona umową dzierżawy
, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
771 620,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 743,00zł.

Rękojmia dla każdej nieruchomości osobno powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególnedo nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.