Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomościKM 4201/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00042860/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-05-2020r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 a w sali nr 303 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 1 A- w budynku mieszkalno-użytkowym nr 28 położonym przy ul.Armii Krajowej 28 lokal położony jest na I piętrze, lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,20m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą wynosi 89,4200m2. Z lokalem związny jest udział 1157/10000 w nieruchomości wspólnej objętej KW SW1W/00033191/4.
należącej do dłużnika: Marek Walczak
położonej: 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 28/1A,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00042860/1 [NKW: SW1W/00042860/1]
Suma oszacowania wynosi 175 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 131 400,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 520,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
1 (5 kB) 2 (7 kB) 3 (6 kB) 4 (8 kB) 5 (6 kB) 6 (7 kB) 7 (7 kB)
KM 4371/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00050604/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-05-2020 r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,50m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc
i przedpokoju. Do lokalu przynależą 2 piwnice o pow.10,00m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz
z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 54,50m2. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego (jeden pokój w głównym budynku, pozostałe pomieszczenia w parterowej przybudówce). Z lokalem związany jest udział w wysokości 1849/10000 w nieruchomości wspólnej objętej KW SW1W/00015505/7, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny ze stanem ujawnionym w czasie wizji lokalnej.
Wg księgi wieczystej: pokój, kuchnia, przedpokój i 2 piwnice, wg stanu faktycznego: 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z wc, przedpokój, 2 piwnice.
należącej do dłużnika: Rafał Jurjewicz
położonej: 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Sienkiewicza 18/5,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00050604/8 [NKW: SW1W/00050604/8]
Suma oszacowania wynosi 62 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
46 950,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 260,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać
w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
KM 1768/16
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00026199/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-06-2020r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego składającego się z jednego pokoju oraz kuchni o pow. 40,5500m2. Z lokalem związany jest udział 147/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki gruntu w nieruchomości objętej KW SW1W/00025385/2.
położonej: 58-379 Czarny Bór, Parkowa 3/3,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00026199/8 [NKW: SW1W/00026199/8]
Suma oszacowania wynosi 39 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 950,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA I O. w Wałbrzychu 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
KMP 61/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00040637/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2020 r o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11 a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego położonego na 2 piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow.użytkowej 39,80m2. Z lokalem związany jest udział 1 665/ 10 000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu w nieruchomości objętej KW SW1W/00029099/8.
należącej do dłużnika: Patrycja Idziak
położonej: 58-370 Boguszów-Gorce, Reja 12/6,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00040637/5 [NKW: SW1W/00040637/5]
Suma oszacowania wynosi 52 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.