Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości
KM 5057/17
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00056907/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-11-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu ul.Słowackiego 11a w sali nr 301 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem garażu w zabudowie zwartej - segment skrajny. Powierzchnia użytkowa garażu 15,58m2. Garaż wybudowany w technologii tradycyjnej, jako parterowy z poddaszem nieużytkowym.
udział należący do dłużnika: Krzysztof Stachowski
położonej: 58-340 GŁUSZYCA, WYSOKA, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00056907/4
[NKW: SW1W/00056907/4]
Suma oszacowania wynosi 3 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 390,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
KM 2751/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00042015/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2020r. o godz.08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalu mieszkalnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz przynależnych trzech komórek i piwnicy o pow. 79,4500m2 według księgi wieczystej. Z lokalem związany jest udział 1088/10000 w prawie własności nieruchomości wspólnej (KW SW1W/00033556/1), którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku wlaścicieli lokali.
Niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w dziale I-O oznaczenie nieruchomości: Według aktu nabycia z dnia 02.06.1999 roku nieruchomości lokalowa składa się z :
1. trzech pokoi, kuchni i przedpokoju o pow. użytkowej 79,45 m 2
2. pomieszczeń przynależnych : 3 komórek i piwnicy o pow. użytkowej ( 5,16 + 10,90
+1,40+ 10,22 )= 18,68 m 2 W dziale I -O księgi wieczystej mylnie ujawniono, iż pole powierzchni użytkowej
wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 79,45 m 2 zamiast ( 79,45 + 18,68 ) = 98,13 m2
W dziale tym nie ujawniono również faktu przebudowy lokalu, na skutek której lokal aktualnie składa się z 4 pokoi, kuchni , łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 77,48 m 2 . Zmniejszenie powierzchni użytkowej , w stosunku do ujawnionej w akcie nabycia , nastąpiło na skutek przebudowy
lokalu – wybudowania ścianek działowych i wyodrębnienia łazienki z WC oraz czwartego pokoju .
należącej do dłużnika: Natalia Rafałowicz
położonej: 58-310 Szczawno-Zdrój, Kolejowa 5/4,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00042015/3 [NKW: SW1W/00042015/3]
Suma oszacowania wynosi 224 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
168 225,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 430,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.