Komornik Sadowy Monika Janus Walbrzych
Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości

 II Km  236/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00083473/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu
art. 9864 § 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 11:00 w dniu 03-07-2024r., na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (ID e-licytacji: 22418) rozpocznie się druga licytacja:
nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze budynku mieszkalnego, wybudowanego w roku 1930 w technologii tradycyjnej. Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. 34,20m2. Do lokalu przynależą komórka i piwnica o łącznej powierzchni 17,90m2. Zatem powierzchnia użytkowa wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 52,10m2. Właściciel lokalu za zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej zaadoptował przylegającą do mieszkania część korytarza o pow. użytkowej 7,73 m2, w której urządził przedpokój i WC- pomieszczenia te znajdują się w odpłatnym użytkowaniu właściciela lokalu. Faktu tego nie ujawniono 34,20w księdze wieczystej. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 768/10 000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW gruntowa SW1W/00036791/1).
Nieruchomość zlokalizowana pod adresem 58-320 Walim, ul. Mickiewicza 3/12, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SW1W/00037352/9.
Suma oszacowania wynosi 73 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
48 666,67zł.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 10.07.2024r., o godzinie 11:00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
7 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.

 II Km  387/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ e-LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu art. 986(4) §3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 11:00 w dniu 21-08-2024r., na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ (ID e-licytacji: 23515) rozpocznie się pierwsza licytacja udziału nr 2 w wysokości 1/2 niewydzielonej części w lokalu mieszkalnym nr 11,w budynku mieszkalnym nr 63a, położonym w Wałbrzychu, przy ul. Armii Krajowej 63a/11. Lokal znajduje się na II piętrze budynku mieszkalnego, wybudowanego w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC, a powierzchnia użytkowa wynosi 25,47m2. Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia gospodarcze na poddaszu i piwnica o łącznej powierzchni: 17,92m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 43,39m2.
Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 887/10 000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW gruntowa SW1W/00035470/8).
Istnieje niezgodność księgi wieczystej ze stanem faktycznym - Dział I-O Opis lokalu. Wg stanu faktycznego kuchnię połączono z pokojem i aktualnie lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC. Właściciele lokalu zajęli samowolnie część korytarza, w której urządzili niewielki przedpokój. Przedpokój, ten znajduje się poza ujawnionym w księdze wieczystej lokalem i ewentualne przyłączenie tej powierzchni do lokalu wymaga zalegalizowania tego faktu.
Nieruchomość zlokalizowana pod adresem 58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 63a/11, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00074377/1.
Suma oszacowania udziału w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości wynosi 31 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 925,00zł.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28.08.2024r., o godzinie 11:00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
3 190,00zł.
Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.

 II Km  1708/22
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu
art. 9864 §3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 12:00 w dniu 21-08-2024r., na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ (ID e-licytacji: ) rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołaja Reja 29/11, na II piętrze budynku mieszkalnego, wybudowanego w technologii tradycyjnej w roku 1910. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. użytkowej 38,18m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,88m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego: 41,06m2. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 478/10 000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW gruntowa SW1W/00039285/2).
Nieruchomość zlokalizowana pod adresem 58-304 Wałbrzych, ul. M. Reja 29/11, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SW1W/00046039/5.
Suma oszacowania wynosi 134 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
100 650,00zł.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28.08.2024r., o godzinie 12:00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 420,00zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.
 II Gkm  23/23
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu
art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 11:00 w dniu 22-08-2024r. na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ (ID e-licytacji: 24392) rozpocznie się druga licytacja:
nieruchomości składającej się z działki nr 398 o pow. 0,2699ha, uzbrojonej we wszystkie media, zabudowanej budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym w trakcie przebudowy i objętym ochroną konserwatorską i budynkiem zabiegowo - hotelowym w trakcie budowy. Nieruchomość zlokalizowana jest w mieście uzdrowiskowym Szczawno-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy powiatu - Wałbrzycha, położona jest w strefie B ochrony uzdrowiskowej, w odległości ok. 800m od centrum uzdrowiskowo-handlowego miasta. Nieruchomość położona jest na obszarze będącym zabytkiem - historycznym objętym układem urbanistycznym podlegającym ochronie prawnej - wpis do ewidencji zabytków z 1977 roku 682/WŁ/.
Lokalizacja nieruchomości: 58-310 Szczawno Zdrój, Bohaterów Warszawy 15, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SW1W/00029739/7.

Suma oszacowania wynosi 2 335 770,00zł (cena + VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 557 180,00zł.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 29.08.2024r., o godzinie 11:00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 233 577,00zł. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.