Komornik Monika Janus

   Kancelaria           Informacje        Licytacje       Wzory pism do pobrania       Ognivo       Przydatne linki   

licytacje ruchomości

licytacje nieruchomości II Km 1079/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00048039/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 206 odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 2 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 42,60m2. Do lokalu przynależą 2 piwnice o łącznej powierzchni 12,10m2. Zatem powierzchnia użytkowa lokalu łącznie z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 54,70m2. Z lokalem związany jest udział 2 580/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Księga wieczysta nieruchomości gruntowej oznaczona - SW1W/00044710/9. Zaznaczam, że po przeprowadzeniu licytacji ww. udziału o godz. 10:30 rozpocznie się licytacja następnego udziału w nieruchomości stwarzając możliwość nabycia prawa własności całości ww. nieruchomości.
Udział w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowi własność dłużnika: Jadwiga Łagan. Nieruchomość położona: 58-371 Boguszów-Gorce, pl. Zwycięstwa 12/1, obręb nr 2 Gorce, nr działki 78/7, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00048039/9.
Suma oszacowania wynosi 59 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 940,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 II Km 1079/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00048039/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2022r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 206 odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 3 w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego na parterze budynku, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 42,60m2. Do lokalu przynależą 2 piwnice o łącznej powierzchni 12,10m2. Zatem powierzchnia użytkowa lokalu łącznie z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 54,70m2. Z lokalem związany jest udział 2 580/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Księga wieczysta nieruchomości gruntowej oznaczona - SW1W/00044710/9. Zaznaczam, że po przeprowadzeniu licytacji ww. udziału o godz. 10:30 rozpocznie się licytacja następnego udziału w nieruchomości stwarzając możliwość nabycia prawa własności całości ww. nieruchomości.
Udział w wysokości 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowi własność dłużnika: Dariusz Łagan. Nieruchomość położona: 58-371 Boguszów-Gorce, pl. Zwycięstwa 12/1, obręb nr 2 Gorce, nr działki 78/7, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00048039/9.
Suma oszacowania wynosi 59 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 550,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 940,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 II Km 1734/16
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00013334/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-08-2022r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 301,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z trzech działek: nr 702/1; 702/3; 702/4 o łącznej powierzchni 1,2173 ha położonej w Wałbrzychu ul. Przeskok 14A (obręb geodezyjny Podgórze nr 33) zabudowana domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 413,75 m2 w zabudowie wolno stojącej, budynkiem gospodarczym z garażem o pow. 123,57m2, trzema szklarniami o pow. 360m2, 140m2, 120m2 i budynkiem kotłowni (stan ruiny) o pow. 76,15m2.
Ujawnione w KW powierzchnie a) użytkowa 140,50m2, b) całkowita budynku 218,20m2 oraz pow. gosp. 77,70m2, są niezgodne ze stanem faktycznym ustalonym na podstawie wizji przeprowadzonej przez biegłego. Stan faktyczny budynku mieszkalnego wymaga zalegalizowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, a powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ustalona przez UM Wałbrzych do celów podatkowych wynosi 353,13m2
Nieruchomość stanowi własność dłużńika Zbigniewa Klimczaka, zlokalizowana: 58-300 Wałbrzych, Przeskok 14A, obręb ewidencyjny nr 33 Podgórze dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00013334/3.
Suma oszacowania wynosi 1 203 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 902 325,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 310,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 II Km 1065/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00020025/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022r., o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 229, położonej w gminie Czarny Bór, obręb 0003 Grzędy o powierzchni
2 895m2, zabudowanej wolnostojącym domem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym w niewielkiej części podpiwniczonym i budynkiem garażowo-gospodarczym. Budynek wybudowany przed rokiem 1945, gruntownie przebudowany w ostatnich latach. Na parterze budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, pokój letni, WC, przedsionek i hol, 2 korytarze, łazienka i WC oraz 3 pomieszczenia gospodarcze. Na poddaszu znajduje się pokój z aneksem kuchennym, 3 pokoje, 2 łazienki z WC, 2 WC, 2 garderoby, hol i przedpokój. Działka zagospodarowana w zieleń, ogrodzona, o regularnym wydłużonym kształcie. Na działce przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne do szamba.
Nieruchomość stanowiąca wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników Sebastiana Charzewskiego oraz Eweliny Świt-Charzewskiej, położona: powiat Wałbrzyski, gmina Czarny Bór, obręb 0003 Grzędy, ul. Grzędy 49, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00020025/6.
Suma oszacowania wynosi 686 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 514 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 4599/18
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00031458/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-08-2022 r., o godz.12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym. W skład nieruchomości wchodzi działka nr 96/8 oraz działka nr 96/9 o powierzchni łącznej 0,5884ha położone na skarpie o dość regularnym kształcie. Nieruchomość uzbrojona w przyłącze elektryczne, wodne oraz studnię, oczyszczalnie przydomową i przyłącze kanalizacji deszczowej. W budynku użytkowo-mieszkalnym znajdują się pomieszczenia o charakterze użytkowym po byłej piekarni oraz wiaty garażowe. Na parterze znajdują się 2 duże hale produkcyjne oraz pomieszczenia pomocnicze i socjalno-sanitarno-biurowe. Razem powierzchnia użytkowa parteru 540,46m2. Na poddaszu budynku znajduje się mieszkanie - składające się z salonu, 4 sypialni z 2 garderobami, kuchni, 2 łazienek z wc, 1 wc, pomieszczenia gospodarczego i strychowego. Na poddaszu znajduje się też duży, niezagospodarowany strych z wejściem z mieszkania oraz z parteru. Razem powierzchnia mieszkalna poddasza 257,24 m2, a powierzchnia strychu 199,60m2. Na skarpie znajduje się nieużytkowana, zaniedbana, w złym stanie technicznym altana.
Nieruchomość stanowi wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Tadeusza Baranowskiego i Olgi Baranowskiej i położona jest w: 58-303 Wałbrzych, ul. Wałbrzyska 9B, obręb 0044 Glinik, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00031458/0.
Suma oszacowania wynosi 561 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
420 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 II Km 4770/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00017176/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-08-2022r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z oznaczonej geodezyjnie działki nr 408 o powierzchni 0,0236 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, o dwóch kondygnacjach- parter, piętro, o powierzchni użytkowej 150,00m2. Budynek nieużytkowany od dłuższego czasu pozostaje w złym stanie technicznym.
Nieruchomość zlokalizowana w Boguszowie Gorcach, przy ul. Głównej 14A, obręb nr 3 Boguszów, działka nr 408. Stanowiąca własność dłużnika: Danuta Procharska dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00017176/5.
Suma oszacowania wynosi 137 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 3352/20
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00075983/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-09-2022r., o godz.11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 303, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 20 położonego w  budynku wybudowanym w technologii wielkiej płyty, jedenastokondygnacyjnym i podpiwniczonym, położonym przy ulicy Dunikowskiego 29 wraz z  udziałem wynoszącym 435/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 52/19 o powierzchni 0,0195 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, KW gruntowa nr SW1W/00023579/5. Lokal mieszkalny położony na dziesiątym piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,40m2. Nieruchomość stanowi własność dłużniczki Teresy Łagut i położona jest w: 58-309 Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 29/20, obręb ewidencyjny nr 0006 - Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00075983/9.
Suma oszacowania wynosi 220 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.

 II Km 140/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW SW1W/00019493/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu art. 9864 § 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 14-09-2022 r., na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:
nieruchomości składającej się z działki nr 265/18 o pow. 0,84ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym oraz działek gruntowych nr 240/6 o pow. 0,0721ha, działki nr 240/45 o pow. 0,0168ha i działki nr 240/75 o pow. 0,020ha. Nieruchomość położona w Sierpnicy, gmina Głuszyca ul. Świerkowa nr 56 dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW SW1W/00019493/7.
Stwierdzono niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w dziale I-0, w którym nie ujawniono budynków na działce nr 265/18.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.09.2022r., o godzinie 10:00.
Suma oszacowania wynosi 195 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 625,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 550,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.
 II GKm 85/21
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW SW1W/00029739/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu
art. 9864 § 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 14-09-2022 r., na portalu
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja: nieruchomości składającej się z działki 398
o pow. 0,2699ha
zabudowanej budynkiem pensjonatowo-restauracyjnym w trakcie przebudowy i budynkiem zabiegowo - hotelowym w trakcie budowy. Nieruchomość zlokalizowana jest w mieście uzdrowiskowym Szczawno-Zdrój w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy powiatu - Wałbrzycha, położona jest w strefie B ochrony uzdrowiskowej, w odległości ok. 800m od centrum uzdrowiskowo-handlowego miasta.
Lokalizacja nieruchomości: 58-310 Szczawno Zdrój, Bohaterów Warszawy 15, dla której Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00029739/7
Suma oszacowania wynosi 2 533 800,00zł (cena + VAT), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 689 200,00zł.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 21.09.2022r., o godzinie 10:00.
Suma oszacowania wynosi zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 253 380,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.
ml1 (174 kB) ml2 (117 kB) ml3 (100 kB) ml4 (103 kB) ml5 (71 kB) ml6 (64 kB) ml7 (56 kB) ml8 (122 kB) ml9 (118 kB) ml10 (132 kB)
 II Km 2904/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW SW1W/00053369/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu art. 9864
§ 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 15-09-2022 r., na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:
1/2 niewydzielonej części nieruchomości składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 59,45m2 oraz komórki o pow. 7,00m2. Z nieruchomością związany jest udział 1162/10000 w prawie własności działki gruntu (objętej KW SW1W/00052932/0) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Stan ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej jest niezgodny ze stanem faktycznym, komórka przynależna do lokalu wg pomiarów ma pow. 7,00 m2, a wg księgi wieczystej 10,55m2.
Lokalizacja nieruchomości: 58-350 Mieroszów, ul. Wałbrzyska 3/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00053369/9.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.09.2022r., o godzinie 10:00.
Suma oszacowania wynosi 23 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 300,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.
 II Km 5758/19
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ
nr KW SW1W/00048825/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie przepisu art. 9864 § 3kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 15-09-2022r., na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego na 1 piętrze, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 60,40m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 951/10000 w prawie własności działki gruntu (objętej KW SW1W/00029654/7) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Budynek znajduje się w wykazie zabytków prowadzonym przez Dolnośląski Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Istnienie niezgodność stanu faktycznego ze stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w dziale I - O wg. stanu faktycznego WC i łazienka stanowią odrębne pomieszczenia, wg. księgi wieczystej łazienka z WC stanowią 1 pomieszczenie.
Na nieruchomości ciąży ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej dożywotniego i bezpłatnego mieszkania w jednym pokoju od wejścia z używalnością kuchni, łazienki i wc.

Lokalizacja nieruchomości: 58-350 Mieroszów, ul. Dworcowa 1/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00048825/6.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.09.2022r., o godzinie 10:00.
Suma oszacowania wynosi 92 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
69 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 280,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.
Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym na portalu https://elicytacje.komornik.pl/register.
 II Km 3446/17
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SW1W/00031465/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-10-2022r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 11a w sali nr 104, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego na 1 kondygnacji (parter) w budynku wielolokalowym. Lokal, o powierzchni użytkowej 41.93m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i wc. Znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym o trzech kondygnacjach naziemnych. Z lokalem związany jest udział 1 554/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Księga wieczysta nieruchomości gruntowej oznaczona - SW1W/00021461/1.
Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużnika Patryka Walewskiego, położona w województwie dolnośląskim, powiat wałbrzyski, obręb ewidencyjny 0002 -Szczawno-Zdrój (nr działki 517/1), 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Saperów 2/1, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1W/00031465/2.
Suma oszacowania wynosi 150 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
SANTANDER BANK POLSKA SA. 37 10902271 0000 0005 8411 2951 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być złożone w formie aktu notarialnego jako pełnomocnictwo szczególne do nabycia konkretnej nieruchomości.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzeniu własności.